Statut

Statut Fundacji Przestrzeń dla edukacji

Postanowienia ogólne

 §1

 1. Fundacja Przestrzeń dla edukacji zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez: Igę Kazimierczyk, zwaną dalej „Fundatorką”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez Agnieszkę Genczelewską notariusza w Warszawie, w kancelarii notarialnej, Długa 4, 00-238 w Warszawie w dniu 27 lipca 2015 roku.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 ze zm.), z uwzględnieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn.zm.)  oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 3. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

 §2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Ministrem właściwym do spraw Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej jako minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.
 4. Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem nazwy „Space for Education Foundation”.
 5. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.
 6. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą jako statutową działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§3

 1. Fundacja została powołana w celach:

1) działania na rzecz poprawy jakości edukacji, opieki i wychowania dzieci w wieku 0-12 lat.

2) budowania dobrego wizerunku i podnoszenia prestiżu zawodu nauczyciela, wychowawcy i opiekuna małego dziecka;

3) wspierania zawodowego osób wykonujących pracę nauczyciela, wychowawcy i opiekuna małego dziecka.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatów i kursów dokształcających oraz doskonalących dla nauczycieli i wychowawców;

2) opracowanie i tworzenie e-materiałów pomocniczych, niebędących podręcznikami i książkami, z zakresu edukacji, opieki i wychowania, w tym dzieci do lat trzech;

3) doradztwo w zakresie prowadzenia i analizowania praktyk pedagogicznych i opiekuńczych;

4) prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w wyżej wymienionym zakresie.

5) organizowanie akcji i kampanii społecznych w wyżej wymienionym zakresie.

6) współpracę z instytucjami edukacyjnymi z kraju i z zagranicy, zajmującymi się edukacją i wychowaniem oraz opieką nad dziećmi, wspierającymi osiągnie celów zapisanych w punktach 1-5.

 1. Działalność, o której mowa w ust. 2, ma charakter niedochodowy, przy czym działalność, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3, może być prowadzona także jako odpłatna działalność pożytku publicznego.

 1. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób, jeśli ich cele są zgodne z celami Fundacji.

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających instytucje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

§4

Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaczenia i dotacje i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.

 

 

Majątek i dochody Fundacji

§5

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100 PLN („Fundusz”) przyznany przez Fundatorkę w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz pieniądze, papiery wartościowe, a także rzeczy ruchome i nieruchomości oraz prawa, nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

 1. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej wyodrębnia się kwotę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych.

§6

 

 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,

3) zbiórek publicznych,

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, w tym wpływów z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

§7

 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§8

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą.

 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona w następujących zakresach:
 • działalność wspomagająca edukację (P.85.60.Z)
 • opieka dzienna nad dziećmi (Q.88.91.Z)
 • wychowanie przedszkolne (P.85.10.Z)
 • wydawanie książek (J.58.11.Z)
 • produkcja gier i zabawek (C.32.40.Z)
 • produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (C.13.92.Z)

 1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 1. Działalność gospodarcza Fundacji wyodrębniona jest na poziomie księgowym i rachunkowym.

§9

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do Fundatorki, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
 2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorki, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
 3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorki, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorki, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczy Fundatorka, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 Organy Fundacji

§10

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Rada Programowa.

§11

 1. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu osób.

 1. Członków Rady Fundacji powołuje na czas nieoznaczony i odwołuje, odpowiednio do postanowienia ust. 4 pkt 1, Fundatorka, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 1. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
  1) odwołania przez Fundatorkę, w szczególności w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
d) zaistnienia innych ważnych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;

2) śmierci członka Rady Fundacji;
3) złożenia przez niego rezygnacji;
4) prawomocnego skazania za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§12

 

 

 1. Rada Fundacji sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację i innych sprawozdań wymaganych przez przepisy prawa;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;

3) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

4) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

5) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie propozycji zmian Statutu, przedstawionych przez Fundatorkę lub Zarząd;

6) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

 1. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
3) uczestniczenia poprzez swoich członków w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§13

 1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Pracami Rady Fundacji kieruje przewodniczący.

§14

 

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatorki.

 1. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu przez pozostałych członków Rady Fundacji.

 1. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub drogą elektroniczną, w tym telefonicznie, w sposób skierowany bezpośrednio do jej członków.

 1. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone zdalnie (telefonicznie, za pośrednictwem komunikatorów internetowych) w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego zdalnie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.

 1. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Rady Programowej, Fundatorka lub inne osoby zaproszone przez członków innych organów Fundacji.

§15

 

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jej członków. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.

 1. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§16

 1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków.

 1. Członków Zarządu na roczną kadencję powołuje Fundatorka.

 1. Fundatorka może być członkiem Zarządu.

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz Wiceprezesa.

 1. Członek Zarządu, który nie wypełnia swoich obowiązków albo podejmuje działania sprzeczne ze statutem, może być odwołany przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje również na skutek:

1) upływu kadencji, z tym że członek Zarządu wykonuje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu;

2) złożenia pisemnej rezygnacji;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

4) śmierci.

 1. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§17

 

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • inicjowanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 • wytyczanie zadań Fundacji;
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia, obciążenia majątku nieruchomego;
 • prowadzenie bieżącej działalności Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
 • uchwalanie rocznych planów finansowych oraz wieloletnich programów działania Fundacji
 • podejmowanie decyzji w sprawach przyznania stypendiów, odznak i medali honorowych;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 • wykonywanie innych zadań, niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji.

 1. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.

§18

 

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, powiadamiając o tym wszystkich członków Zarządu.

§19

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes lub dwóch członków Zarządu – w tym Wiceprezes.

 1. Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę dotyczącą ustanowienia pełnomocników działających w granicach umocowania. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnika może odwołać Zarząd.

§20

 

 

 1.  Zarząd powołuje w drodze uchwały członków Rady Programowej Fundacji w liczbie od 3 do 5 osób. Zarząd posiada prawo powoływania i odwoływania członków Rady Programowej.
 2. Członkami Rady Programowej mogą być osoby, których wiedza i autorytet są istotne ze względu na działalność Fundacji.
 3. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji w sprawach dotyczących realizacji celów Fundacji. Uprawnienia opiniodawczo-doradcze przysługują również każdemu członkowi Rady Programowej indywidualnie.
 4. Członkowie Rady Fundacji mogą być jednocześnie członkami Rady Programowej.


Zmiana Statutu

§21

Zmiany Statutu, w tym zmiany celów Fundacji, dokonuje Zarząd jednogłośnie podjęta uchwałą przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Z wnioskiem o zmianę statutu może wystąpić Rada Fundacji i Fundatorka, a inicjatywę w tym zakresie może podjąć także sam Zarząd, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt 5.


Postanowienia szczególne i końcowe

 §22

 1. Fundacja może, dla efektywnego realizowania swoich celów, połączyć się z inną fundacją o celach zbliżonych lub tożsamych z celami Fundacji.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów.

§23

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 

§24

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundatorka.

 1. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorkę.

 1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone lub tożsame z celami Fundacji.

§25

 

Fundatorka może, w drodze pisemnej pod rygorem nieważności, udzielić innej osobie pełnomocnictwa do wykonywania jej określonych zadań i kompetencji określonych w Statucie.

 

§26

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.