Kocham cie jak Finlandię

Minister Edukacji Anna Zalewska w lutym odwiedziła Finlandię, w programie była zarówno wizyta w szkole jak również rozmowy z nauczycielami. Pani Minister, szkoda, że dopiero teraz.

Na stronie MEN nie mamy co prawda relacji z tej wizyty – jedynie kilka zdjęć na Twitterze. Zrobię relację za panią minister i opiszę, co mogła widzieć. Macie już dość czytania, dlaczego polska reforma została zaplanowana i wprowadzona w atmosferze braku poszanowania dla podstawowych zasad tego typu działań? Ja także – będzie zatem tylko o Finlandii.

Podstawa programowa

W Finlandii ma ona trzy stopnie: podstawa narodowa, regionalna i szkolna. Ta pierwsza to strategia fińskiego systemu, jak podkreślają oficjalne dokumenty, nie jest to sztywna wytyczna a jedynie sens i główne cele tego, jak ma funkcjonować szkoła. Narodowa podstawa programowa została przygotowana z uwzględnieniem tego, że uczniowie funkcjonują i uczą się nie tylko w szkole, ale także w każdym środowisku pozaszkolnym.

Reforma podstaw

Jej pierwszy etap zaczął się w 2006 roku i zakończył w 2014, nowe podstawy wprowadzono w 2016 roku. Rozpoczęto od narodowych programów nauczania National Core Curricula (odpowiednik naszych podstaw programowych) ostatni etap prac dotyczył lokalnych podstaw programowych – nie stosowanych w naszym systemie. Finlandia jest niewielkim krajem, ale zróżnicowanym etnicznie i pod względem gęstości zaludnienia – stąd pomysł na dostosowanie oferty szkół, do lokalnych potrzeb. Polska, jako kraj kilkanaście razy większy, uczy wszystkich, wszędzie tak samo. Od czego Finowie zaczęli reformę i w ogóle – po co ją zaczęli? Konieczność zmiany zasad funkcjonowania szkolnictwa wynikała z obserwacji – zmieniło się znaczenie słowa uczyć, zmieniła także sama instytucja szkoły, problemy i wyzwania współczesnego świata. To wystarczyło, żeby zainicjować kilkuletni projekt zmian.

Tworzenie podstaw

Cały proces prac nad podstawami przebiegał w trzech fazach, które można skrótowo przedstawić słowami: dlaczego, co i jak. Prace nad podstawami oparto na założeniu, że wszelkie zmiany muszą wynikać z aktualnej wiedzy, standardów, muszą być zorientowane na przyszłość.  Przy okazji zmiany podstaw uznano, że należy zwrócić szczególny nacisk na kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, praktycznej demokracji szkolnej, rozwój umiejętności społecznych a także – na konieczność wczesnej edukacji dzieci, która jest najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie dzieciom równego startu i wyrównania szans edukacyjnych.

Idea

W całym fińskim systemie edukacji podkreśla się rolę wzajemnego zaufania, jako niezbędnego elementu kultury uczenia się. W reformie podstaw postawiono więc na wzmocnienie szkoły jako środowiska, w którym nie tylko uczenie dzieje się, ale także takiego, które buduje swój kapitał kulturowy i społeczny.

Założenia

Finowie przygotowując swoją reformę przyjęli następujące założenia: jeśli zależy nam na rozwoju ciekawości uczniów, projektujmy środowisko edukacyjne, które sprzyja zadawaniu pytań, jeśli zależy nam na umiejętnościach rozwiązywania problemów, musimy łączyć wiedzę szkolną z problemami realnego życia i zachęcać uczniów do rozwiązywania zadań razem. Ważnym zagadnieniem było także łączenie wiedzy i umiejętności z różnych dyscyplin.

Przy tworzeniu narodowej podstawy programowej uwzględniono również prawo zagwarantowania uczniom równości w każdym obszarze edukacji, poszanowania różnorodności językowej i kulturowej oraz włączenia w podstawy międzynarodowych aspektów globalizacji. Zwrócono uwagę na fakt, że właściwe ocenianie uczniów jest także częścią procesu uczenia się.

Przedmioty

Nieprawdą jest, że tego podziału nie ma, wygląda on jednak inaczej i ma inne znaczenie – jest to raczej podział na dyscypliny, pomagające porządkować informacje i wiedzę, a nie na sztywne lekcje i godziny. Nauczanie w fińskiej szkole jest zblokowane – co oznacza, że na zajęciach łączy się elementy różnych dyscyplin. Uczniowie uczestniczą także w planowaniu swoich zajęć. Nieprawdą jest, że fińskie dzieci nie uczą się w szkole odręcznego pisania, nieprawdą – że nie mają prac domowych, te jednak są krótkie i mają za zadanie jedynie utrwalić to, co działo się na zajęciach.

A teraz zadanie: proszę znaleźć w dwóch obrazkach: „fińska edukacja” i „polska edukacja” szczegóły, które je różnią.

W przygotowaniu tego krótkiego opisu korzystałam z materiałów dostępnych na stronie fińskiego ministerstwa, zajmującego się edukacją. Linki znajdują się poniżej. Ogromnie żałuję, że minister Zalewska nie zorganizowała wizyty studyjnej w Finlandii w listopadzie 2015 roku, zaraz po objęciu urzędu. Wolała wtedy spotkać się z małżeństwem państwa Elbanowskich.

Iga Kazimierczyk

Wyjaśnienie celu reformy 

Słowo wprowadzenia od minister edukacji

Materiał informacyjny ministerstwa

 

Nowe podstawy – długie oczekiwanie, żadnego zaskoczenia

Minister Zalewska zwlekała od sierpnia 2017 roku z podpisaniem nowych podstaw programowych dla czteroletniego liceum, technikum i szkoły branżowej II stopnia. Można było mieć nadzieję, że resort edukacji tym razem odniesie się do uwag zgłoszonych w procesie opiniowania. Niestety, podobnie jak w przypadku postaw programowych dla szkół podstawowych, większości uwag zgłoszonych w konsultacjach nie uwzględniono.

Continue reading „Nowe podstawy – długie oczekiwanie, żadnego zaskoczenia”

Podręczniki – po co pisać nowe, kiedy można skopiować stare?

Reforma wdrażana jest od prawie 4 miesięcy – przez ten czas do szkół trafiały i nadal trafiają towarzyszące jej podręczniki. Większość z nich treściowo pokrywa się z podręcznikami z gimnazjum. To jednak zdaniem resortu edukacji zupełnie nic złego.  Continue reading „Podręczniki – po co pisać nowe, kiedy można skopiować stare?”

MEN ma rację, korepetycje to plaga

Na zadane na Twitterze pytanie odpowiedziano nam błyskawicznie. Można mieć liczne zastrzeżenia co do danych wykorzystanych przy tym obliczeniu, jednak skala zjawiska, obliczana nawet metodą „na piechotę” może robić wrażenie. Korepetycje to istotny problem polskiej oświaty – zgadzamy się z diagnozą minister Anny Zalewskiej. Continue reading „MEN ma rację, korepetycje to plaga”