Plan dla edukacji? Co teraz robimy?

Od kilku miesięcy pracujemy nad „Planem dla edukacji” – zbieramy opinie i materiały, które będą służyć tym, którzy będą zmieniać szkołę po reformie. Następnie poddamy  je debatom społecznym – więcej o naszym projekcie już niebawem.

Co już udało nam się przygotować? 

Zespół pracujący nad obszarem kształcenia i roli nauczyciela (działania koordynują Agnieszka Olszewska i Zofia Grudzińska): zakończył prace nad zbieraniem rekomendacji eksperckich. Przeprowadziłyśmy debaty akademickie na pięciu uczelniach wyższych (UW, UG, KUL, SGGW, APS – Wydziały/Instytuty Pedagogiczne; na podstawie treści debat został opracowany Raport, trafił on także do MEN, posłów Komisji Edukacji oraz Prezydenta RP. Opracowane rekomendacje przekazałyśmy również Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasie spotkania 19 października. Przedstawiciele Ministerstwa (dyr. Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcin Czaja, dyr. Departamentu Nauki Aleksander Dańda) zobowiązali się, że Raport zostanie przekazany pod rozwagę inter-ministerialnego zespołu ds. kształcenia nauczycieli, który rozpoczął pracę przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Więcej o naszym spotkaniu z MNiSW

Obecnie trwają prace nad organizacją debaty społecznej na temat roli nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem zadania wyrównywania szans edukacyjnych; przewidywany termin to koniec marca 2018, po którym nastąpi opracowanie ostatecznego raportu z prac zespołu. 

Zespół pracujący nad obszarem egzaminów zewnętrznych i oceniania w praktyce szkolnej (działania koordynowała Zofia Grudzińska): zakończył etap spotkań w gronie ekspertów (prof. Krzysztof Konarzewski, Ewa Korulska, Anna Dzierzgowska, Alicja Pacewicz, Zofia Grudzińska) – odbyły się cztery spotkania, w rezultacie których wypracowano protokół rozbieżności. Jesteśmy obecnie na na etapie pozyskiwania dodatkowych ekspertyz, po otrzymaniu których opracujemy ostateczne wnioski. W procedurze prac tego zespołu nie pojawia się debata społeczna, w zamian za to przy sporządzaniu ostatecznych wniosków uwzględnione zostaną postulaty społeczne stanowiące owoc III Kongresu Edukacji 

Zofia Grudzińska