Ministerstwo nie ma aktualnych danych na temat wdrażania reformy

Ministerstwo na ten moment nie jest w stanie udostępnić danych z monitoringu reformy. Zatem wszelkie zapewnienia ze strony resortu o tym, że „reforma wdrażana jest bez komplikacji” a także zapewnienia premier Szydło, która podkreślała, że nie docierają do niej żadne negatywne opinie o reformie, nie mają odzwierciedlenia w faktach – jeśli MEN nie przedstawił wiarygodnych danych i źródeł na temat zmian, to na jakiej podstawie możemy sądzić, że „reforma wdrażana jest bez komplikacji”?

Nie udzielono nam także odpowiedzi na pytanie o to, jakie wnioski i rekomendacje – na podstawie prowadzonych działań monitoringowych MEN zamierza przedsięwziąć. Wydaje się to logiczne, jeśli na ten moment MEN nie ma danych na temat wdrażania reformy programowej, nie może przedstawić działań kompensujących niedogodności reformy.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że MEN monitoruje jakość i zakres realizacji polityki oświatowej, przyjętej na dany rok (wdrażanie nowych podstaw programowych jest jednym z jej elementów) ale całościowych raport z tych prac będzie przygotowany dopiero pod koniec roku szkolnego.

Zatem problemy powstałe w wyniku reformy – zmiany nauczycieli, nadmiernie rozbudowana siatka godzin, którego efektem jest nadmierne obciążenie pracą uczniów klas siódmych, brak łączności merytorycznej podstaw programowych pomiędzy szóstą i siódmą klasę, nie są monitorowanie w trybie doraźnym i nie możemy się spodziewać ze strony MEN działań kompensujących te kwestie w tej chwili. W sprawie uczniów klas siódmych interweniował już Rzecznik Praw Dziecka.

2 października 2017 roku wystąpiłyśmy do MEN z wnioskiem o udostępnienie informacji – w trybie dostępu do informacji publicznej – w zakresie monitorowania zmian, wynikających z wprowadzonej reformy edukacji.

Interesowało nas w szczególności:

  1. Udostępnienia raportów z działań monitoringowych, dot. wdrożenia reformy, prowadzonych przez Ministerstwo.
  2. Udostępnienia wniosków i rekomendacji z monitoringu, wymienionego w punkcie 1.
  3. Podania imion i nazwisk autorów prac wymienionych w punkcie 1 i 2
  4. Podania informacji, czy zadania wymienione w punkcie 1 i 2 wchodziły w zakres obowiązków pracowników MEN. Jeśli były one prowadzone przez ekspertów zewnętrznych, proszę o podanie wysokości honorariów za te prace.

W przygotowanej odpowiedzi, dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Alina Sarnecka podkreśla, że zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 2 oraz 43 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w szczególności nadzoruje działalność kuratorów oświaty w tym zakresie,ustala także kierunki polityki oświatowej państwa w tym zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego. Odpowiedź w dalszej części podkreśla także, że „W podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa tematyczny zakres nadzoru pedagogicznego, realizowanego przez kuratorów oświaty w danym roku szkolnym”

W odpowiedzi pojawia się także lista „kierunków realizacji polityki oświatowej państwa” oraz wyjaśnienie, że „Informacje dotyczące realizacji zadań, wynikających z wyznaczenia podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa zostaną – jak w każdym roku szkolnym – przygotowane na koniec roku szkolnego.

Zatem na ten moment MEN nie dysponuje żadnymi danymi na temat tego, jak realizowana jest polityka oświatowa państwa ujęta w punkcie „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”

Trzeba także przyznać, że przed wprowadzeniem reformy MEN – na potrzeby pracy w komisjach sejmowych – przygotował Informacja MEN dla Komisji Edukacji z 20 marca 2017 r. najistotniejsze problemy, które towarzyszą reformie. W dokumencie z 20 marca po raz kolejny pojawia się nieprawdziwa informacja o tym, że reformę edukacji przygotowano w toku ogólnopolskich debat „Rodzic-Uczeń-Nauczyciel. Dobra zmiana. Przypomnijmy – nasze przedstawicielki uczestniczyły w debatach, żadna z nich nie dotyczyła zmiany struktury szkolnej. Obecnie czekamy na termin rozprawy przez NSA w sprawie ujawnienia raportów z tych spotkań- ministerstwo odmówiło do nich dostępu, uzasadniając, że są to dokumenty wewnętrzne. Osobną sprawą jest to, że tego typu opracowanie, omawiające poruszane tematy znacznie bardziej obszernie, powinno pojawić się przed rozpoczęciem prac nad reformą. Danych na temat wdrażania reformy a ten moment nie ma.

Otrzymałyśmy również Informacja MEN dla Komisji Edukacji_11 kwietnia 2017 na temat wpływu nowej sieci szkół na sytuację uczniów oraz wpływu nowej sieci szkół na sytuacje samorządów terytorialnych.

Dostarczono nam także Informacja MEN z 8 września 2017 r. o wpływie reformy na zatrudnienie nauczycieli, który to materiał informacyjny stanowił odpowiedź na wniosek poselski.

Przedstawiono nam również informację o realizacji szkoleń z nowej podstawy programowej

Iga Kazimierczyk