Andrzej Waśko – znamy zakres jego zadań w Kancelarii Prezydenta RP

Znamy zakres obowiązków dr hab. Andrzeja Waśki, obawiamy się jednak, że każde z pięciu zadań mu powierzonych, wymaga stworzenia osobnego zespołu ekspertów – zakres tych obowiązków jest bowiem szeroki i złożony. Będziemy sprawdzać, w jaki sposób są one na bieżąco realizowane.

Po ogłoszeniu przez Prezydenta RP decyzji o podpisaniu ustaw zmieniających ustrój szkolny, dowiedzieliśmy się, że dr hab. Andrzej Waśko, pełniący wcześniej formalnie rolę jednego z ekspertów MEN, będzie nadzorował wdrażanie reformy. Skierowałyśmy do Kancelarii Prezydenta RP pytanie o zakres zadań dr hab. Waśki, wyczerpującą treść pytań odpowiedź otrzymałyśmy w przewidzianym przepisami terminie. Do otrzymanych informacji kilka komentarzy i pytań.

Zastanawia nas więc więc przedstawiony zakres obowiązków nowego doradcy w Kancelarii Prezydenta RP. Należą do nich:

  1. monitorowanie przebiegu reformy
  2. współpraca z MEN w realizacji reformy
  3. analiza problemów szkolnictwa wyższego
  4. działania na rzecz aktywizacji społecznej młodzieży i wychowania patriotycznego
  5. promowanie działań na rzecz kultury literackiej i rozwoju czytelnictwa

Nadal nie wiemy:

  1. Jakie elementy przebiegu reformy i jakimi narzędziami dr hab. Andrzej Waśko będzie monitorował przebieg reformy? Dla przypomnienia – monitoring to działanie planowe, o określonej skali, zorientowane na wybrane zagadnienia, z określonym celem – kogo o wynikach monitoringu mamy zamiar informować. Rozumiemy, że w tym ostatnim będzie to sam Prezydent RP. Nadal jednak niejasne dla nas jest jak dokładnie ma ten proces przebiegać i jakie zagadnienia z obszaru reformy edukacji ma monitorować dr hab. Andrzej Waśko. Jeśli mówimy o monitoringu, to jego efektem powinny być jeśli nie raporty, to przynajmniej pisemne sprawozdania. Samo „bycie na bieżąco” – wbrew obiegowemu rozumieniu słowa „monitoring” – nie jest działaniem planowym, systematycznym a więc – nie jest monitoringiem. Ilu raportów lub sprawozdań możemy się spodziewać? W związku z funkcją publiczną pana Waśki, raporty z tego monitoringu powinny być – rzecz jasna – jawne.
  2. W przypadku współpracy z MEN w realizacji reformy zastanawia nas faktyczne przełożenie tego zapisu na praktykę. Skoro prawo zostało wprowadzone w życie, obowiązuje nas Konstytucja i wynikający z niej trójpodział władzy, to otwartym zostaje pytanie jakie faktycznie działania podejmie pan Waśko, skoro MEN zakończyło już swoje prace w związku z przygotowaniem reformy. Ustawa jest przyjęta, jakiej współpracy potrzebuje MEN przy wprowadzonej reformie, kiedy zadania ministerstwa w tej kwestii są zakończone? Domyślamy się, że może to dotyczyć współpracy z kuratorami, którzy w zeszłym roku w związku z „reformą sześciolatkową” zostali osobiście powołani przez minister Zalewską. Kwestia współpracy jest więc dla nas niejasna – jaki będzie jej cel i przebieg? Czy kuratorzy dostaną przygotowane przez prezydenckiego ministra rekomendacje? Formalnie żadna inna forma wspierania kuratorów nie jest możliwa.
  3. Reforma szkolnictwa wyższego staje się faktem, stanowczo domagamy się aby „analiza problemów szkolnictwa wyższego” była działaniem podejmowanym przed stosownymi zmianami a nie w ich trakcie. W tym punkcie również niejasne jest jakiego charakteru ma być to analiza – czy ma być to autorska ekspertyza dr hab. Andrzeja Waśki, czy eksperckie opracowanie, przygotowane pod jego kierunkiem?
  4. Działania na rzecz aktywizacji społecznej młodzieży i wychowania patriotycznego – będziemy śledzić konkretne inicjatywy doradcy w Kancelarii Prezydenta. Rozumiemy, że pan Waśko będzie organizował konkursy, programy edukacyjne, konferencje. Może będą to autorskie ekspertyzy i rekomendacje? Z przesłanego nam zestawienia także to nie wynika jasno. Zadanie zarysowane jest ogólnie i może niestety oznaczać wiele albo niewiele.
  5. Promowanie działań na rzecz kultury literackiej i rozwoju czytelnictwa – to zadanie, które wynika z wcześniejszego wieloletniego doświadczenia ministra Waśki. Nie wątpimy, że jest w tym względzie ekspertem i specjalistą. Bez odpowiedzi zostają jednak te same pytania: jakie działania ma promować dr hab. Andrzej Waśko? Czy zamierza pod swoim kierownictwem prowadzić kolejne działania edukacyjne? Może Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy uruchomi program patronatów?

Odpowiedzi, które otrzymałyśmy z Kancelarii Prezydenta RP wydają się być wyczerpujące, jednak analiza realnych zadań, wynikających z przypisanych dr hab. Andrzejowi Waśce kompetencji, pokazuje jak rozległe i rozbudowane są to działania.

Kadencja prezydenckiego doradcy upływa wraz z kadencją Prezydenta RP i wiąże się z łącznym kosztem 278, 208 PLN (niestety nie wiemy, czy netto, czy brutto)

Iga Kazimierczyk