Konsultacje publiczne na godziny

Okazuje się, że dla MEN „dzień kalendarzowy” kończy się o 23:00 – taką godzinę zakończenia konsultacji projektu zmian w systemie oświaty z 16 września, podano na stronie resortu. Zgodnie z prawem, koniec konsultacji przypada danego dnia, ale wraz z jego końcem, to jest o 23:59.

59 minut niby różnicy nie robi, ale nasza i pewnie także wiele innych opinii, nie znalazły się na stronie RCL dlatego, że zostały wysłane po 23:00, ale jeszcze w terminie przewidzianym przepisami prawa. Wiążące dla konsultacji jest ogłoszenie opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Co ciekawe, niektóre z konsultacji – jak podaje MEN – kończą się o 0:00, niektóre o 13:13 choć każdorazowo powinna to być godzina o:00.

Nasze pismo w tej sprawie poniżej

Warszawa, dnia 24 października 2016 r.

Dotyczy naruszenia przepisów Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów w związku z nieopublikowaniem w serwisie RCL przekazanej w terminie opinii przedstawionej w toku konsultacji publicznych projektu ustawy – Prawo oświatowe.

Podstawowym dokumentem regulującym przebieg konsultacji publicznych rządowego projektu aktu normatywnego jest Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów. Zgodnie z § 40. 1. Organ wnioskujący, kierując projekt dokumentu rządowego do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, wskazuje termin do zajęcia stanowiska. Taki termin został wskazany w piśmie z dnia 16 września 2016 r. (DPPI-DPPI 400.14.2016.JS). Pismo zostało umieszczone zgodnie z treścią § 52. 1. Regulaminu w dniu 16 września 2016 r. Powołany przepis stanowi, że „z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia organ wnioskujący udostępnia projekt w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zwanym dalej „RPL”.” Jest to zatem miejsce, które – jako jedyne służy do umieszczania informacji na temat procesu legislacyjnego, w tym konsultacji publicznych. Zgodnie z treścią powołanego pisma kierującego projekt do konsultacji, Minister wyznaczył termin ich przeprowadzenia na 30 dni od dnia otrzymania pisma, co również oznacza, wobec brzmienia § 52. 1. Regulaminu („z chwilą skierowania do konsultacji”) od dnia opublikowania pisma w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Pismo nie wskazywało na konkretną godzinę zakończenia konsultacji. A zatem to pismo i data jego umieszczenia stanowią jedyny wiążący dokument określający termin konsultacji. Umieszczenie na stronie https://men.gov.pl/konsultacje godziny zakończenia konsultacji określonej na 23.00, a więc na godzinę przez zakończeniem konsultacji stanowi rażące naruszenie przepisów Regulaminu i dyskryminuje osoby, które działają zgodnie z prawem. Charakter informacji umieszczonej na stronie https://men.gov.pl/konsultacje nie może być traktowany w żadnym zakresie jako wiążący i nie może stanowić podstawy do nieprzyjęcia stanowiska przekazanego po tej godzinie, ale przed terminem zakończenia konsultacji przewidzianym przepisami prawa. W związku z powyższym domagamy się umieszczenia w serwisie RCL w zakładce „Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych” opinii przesłanej w terminie przez Fundację Przestrzeń dla edukacji. Nie umieszczenie tego stanowiska stanowi bowiem naruszenie § 52. 3. Regulaminu nakazującemu organowi wnioskującemu umieszczenia w serwisie RCL wszystkich dokumentów przekazanych w ramach danego procesu legislacyjnego.